Docy Child

Tôi có thể xem những tiệm yêu thích ở đâu?

Bạn đã tìm hiểu và đánh dấu yêu thích vào những tiệm bạn muốn làm đẹp. Để xem lại danh sách tiệm bạn đã đánh dấu, hãy làm theo cách sau:

Sau khi đăng nhập tài khoản Maby, chọn biểu tượng cá nhân rồi chọn Tiệm yêu thích

Tôi có thể xem những tiệm yêu thích ở đâu 1

Maby sẽ đưa bạn đến danh sách tiệm yêu thích bạn đã đánh dấu trước đó. Như vây, bạn đã có thể tham khảo các tiệm nail một cách dễ dàng.

Tôi có thể xem những tiệm yêu thích ở đâu 2

Để đánh dấu tiệm nail yêu thích bạn hãy tham khảo: Tôi có thể đánh dấu tiệm yêu thích không?

The Mobile Content is Below This

Đối với Maby trên điện thoại của bạn, Sau khi tìm hiểu và đánh dấu yêu thích vào những tiệm bạn muốn làm đẹp. Để xem lại danh sách tiệm bạn đã đánh dấu, hãy làm theo cách sau:

Đăng nhập tài khoản Maby, chọn Tài khoản

chọn mục Tiệm yêu thích

Maby sẽ đưa bạn đến danh sách tiệm yêu thích bạn đã đánh dấu trước đó. Như vây, bạn đã có thể tham khảo các tiệm nail một cách dễ dàng.

Để đánh dấu tiệm nail yêu thích bạn hãy tham khảo: Tôi có thể đánh dấu tiệm yêu thích không?