Docy Child

Tôi có được nhắc khi sắp đến hẹn không?

Nếu bạn đã đặt hẹn trên Maby, Maby sẽ gửi tin nhắn SMS về máy bạn và thông báo trên hệ thống ngay sau khi bạn mới tạo xong lịch hẹn để xác nhận bạn có lịch hẹn với tiệm đã đặt.

Ngoài ra, trước cuộc hẹn 15 phút, Maby sẽ một lần nữa gửi tin nhắn SMS và thông báo nhắc hẹn tới bạn để có thể chuẩn bị mọi thứ cho lịch hẹn một cách tốt nhất.

Phần nhắc hẹn được hiện trên dấu chấm đỏ ở biểu tượng (Chuông) trên thanh công cụ trang chủ, bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng đó để xem tin nhắn nhắc hẹn.

Tôi có được nhắc khi sắp đến hẹn không 1

Như vậy, với cuộc sống bận rộn, bạn sẽ không còn lo quên lịch hẹn làm đẹp với Maby nữa rồi !

The Mobile Content is Below This

Nếu bạn đã đặt hẹn trên Maby, Maby sẽ gửi tin nhắn SMS về máy bạn và thông báo trên hệ thống ngay sau khi bạn mới tạo xong lịch hẹn để xác nhận bạn có lịch hẹn với tiệm đã đặt.

Ngoài ra, trước cuộc hẹn 15 phút, Maby sẽ một lần nữa gửi tin nhắn SMS và thông báo nhắc hẹn tới bạn để có thể chuẩn bị mọi thứ cho lịch hẹn một cách tốt nhất.

Chỉ cần bạn ấn vào Thông báo dưới thanh công cụ.

Tất cả các thông tin về lịch hẹn sẽ được hiển thị, bạn hãy ấn vào thông báo để xem chi tiết.

Lưu ý: nếu bạn đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, khi lịch hẹn sắp tới hệ thống mới gửi tin nhắn nhắc hẹn bằng tin nhắn SMS.

Như vậy, với cuộc sống bận rộn, bạn sẽ không còn lo quên lịch hẹn làm đẹp với Maby nữa rồi !